Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Delva AB. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Delva AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Delva friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Delvas sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs med kortbetalning. Vid försäljning via kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

Delva AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Delva AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12:00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 2-7 arbetsdagar beroende på om varan finns i lager eller inte. Fraktkostnaden för beställningar inom Sverige är 0:-. Beställningar till övriga länder kostar 100:-, oavsett värde på beställningen. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker per post via Posten. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Delva AB’s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Delva AB antigen per e-post eller fax. Outhämtade beställningar kommer att debiteras med 300:-.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Delva’s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Delva’s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Delva bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Säkerhet och sekretess

I samband med kundens registrering och beställning godkänner kunden att Delva lagrar och använder kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot kunden. Delva dokumenterar även viss kommunikation som Delva har med kunden via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som kunden förväntar sig av Delva AB.

Delva kommer inte att lämna ut kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort. Delva hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Garanti och reklamationsrätt

Delva AB säljer alla klockor med 2 års garanti. Alla Garantier gäller i Sverige.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel skall konstateras av generalagenten, varpå du som kund får en fri reparation,. I fall som produktgarantin inte täcker felet kontaktas du som kund med ett kostnadsförslag. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion eller utseende.

Vid garantiärenden ansvarar du som kund för att varan når oss. Vi står för frakten tillbaka till kunden såvida produktgarantin täcker felet.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Delva. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Delva kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Delva, debiteras en avgift om 300 kr för att täcka Delvas kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Delva skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Delvas kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Delva befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Delva förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Delva rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Delva skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt